PREMIUM Properties

อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน

หน่วยเงิน/บาท อัตรา
U.S. Dollar (USD) N/A
British Pound (GBP) N/A
Euro (EUR) N/A
Australian Dollar (AUD) N/A
Canadian Dollar (CAD) N/A
Swiss Franc (CHF) N/A
Chinese Yuan (CNY) N/A
Japanese Yen (JPY) N/A
Russian Rouble (RUB) N/A
Hong Kong Dollar (HKD) N/A
Indian Rupee (INR) N/A
Singapore Dollar (SGD) N/A
Thai Baht (THB) 1.00

อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง


หมวด การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การโอนที่ดินซึ่งทำสัญญาเช่าระยะยาว การซื้อขายอาคาร ผู้ชำระภาษี
ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ไม่มี 2% ผู้ขาย/ผู้ซื้อ
ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาว ไม่มี 1% ไม่มี ผู้ให้เช่า/ผู้เช่า
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% หรือ ไม่มี ไม่มี 3.3% หรือ ไม่มี ผู้ขาย
ค่าภาษีอากร 0.5% หรือ ไม่มี 0.1% 0.5% หรือ ไม่มี ผู้ขาย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% หรือ 5 – 37% ไม่มี 1% หรือ 5 – 37% ผู้ขาย


โดยทั่วไปแล้ว ผู้ซื้อและผู้ขายมักจะจ่ายค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนคนละกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะมีค่าธรรมเนียมและภาษี 4 ประเภทที่จะต้องจ่ายชำระ โดยค่าธรรมเนียมและภาษีดังกล่าวนี้จะนำมาบังคับใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ดังนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการทำธุรกรรม รายละเอียดของผู้ขาย หรือระยะเวลาในการถือกรรมสิทธิ์ของผู้ขายด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ที่ต้องจ่ายชำระนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้คำนวณ “ราคาประเมินตามสภาพ” ของอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยมูลค่าที่ประเมินได้นั้นมักจะต่ำกว่ามูลค่าซื้อขายจริงในตลาดอยู่เสมอ

ค่าธรรมเนียมการโอน

ค่าธรรมเนียมการโอนขึ้นอยู่กับราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และโดยปกติแล้วผู้ซื้อและผู้ขายจะแบ่งกันจ่ายชำระคนละกึ่งหนึ่ง และจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาว

ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าระยะยาวขึ้นอยู่กับจำนวนค่าเช่าทั้งหมดครอบคลุมระยะเวลาเช่า และโดยปกติแล้วผู้ให้เช่าและผู้เช่ามักจะแบ่งกันจ่ายชำระคนละกึ่งหนึ่ง และจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะจ่ายชำระโดยนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาน้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือจากราคาขายตามสัญญา ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย บุคคลธรรมดาอาจได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหากใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อการอยู่อาศัยและมีชื่อของตนอยู่ในทะเบียนบ้านเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์จะจ่ายชำระในกรณีที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและจะคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือจากราคาขายตามสัญญา ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ขาย ให้หักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ หรือจากราคาขายตามสัญญา ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย ส่วนในกรณีบุคคลธรรมดา ให้คำนวณภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากอัตราภาษีส่วนเพิ่มสำหรับบุคคลธรรมดา (ยกเว้นจำนวน 100,000 บาทแรกจะคิดภาษีที่ร้อยละ 5 มากกว่านั้นจะได้รับการยกเว้นภาษี) หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากราคาประเมินทุนทรัพย์ซึ่งจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ถือกรรมสิทธิ์

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เมื่อคุณถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คุณจะต้องเสียภาษี 2 ประเภทสำหรับการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งคุณต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน ดังนี้

ภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินเป็นภาษีที่จะต้องจ่ายชำระเป็นรายปีจากการถือกรรมสิทธิ์ซึ่งจะคำนวณได้เป็นจำนวนเงินเพียงไม่กี่บาทต่อไร่สำหรับที่ดินซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพักอาศัย ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ในนามของนิติบุคคลจะมีอัตราภาษีที่สูงกว่า จากกฎหมายปัจจุบันนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จะต้องจ่ายชำระภาษีแก่เทศบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บแต่อย่างใดและในทางปฏิบัติก็มักจะไม่มีการเร่งรัดหนี้สิน การไม่จ่ายภาษีที่ดินมักจะเกิดปัญหาขึ้นก็ต่อเมื่อต้องการที่จะโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น ทั้งนี้ จะไม่สามารถดำเนินการโอนอสังหาริมทรัพย์ได้หากตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีการจ่ายชำระภาษีที่ดินของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

ภาษีโรงเรือน ภาษีโรงเรือนเป็นภาษีที่จัดเก็บสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อดำเนินธุรกิจหรือเพื่อให้เช่า อัตราการเสียภาษีโรงเรือนอยู่ที่ร้อยละ 12.5 ของค่าเช่าปัจจุบัน หรือราคาประเมินสำหรับค่าเช่าก่อนหักค่าใช้จ่ายของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินสำหรับค่าเช่ามักจะต่ำกว่าค่าเช่าในตลาดทางธุรกิจ

หมายเหตุ ในกรณีที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนามนิติบุคคล คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราที่สูงกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยังมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มลงทุน ถึงแม้จะไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่สูงมากนักก็ตาม ทั้งนี้ หากคุณต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยใช้เงินบาท คุณจะต้องโอนเงินทุนของคุณมายังประเทศไทยจากเงินสกุลต่างประเทศแล้วจึงแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาท ธนาคารที่รับยอดเงินโอนดังกล่าวจะออก แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมการโอนจากต่างประเทศในแต่ละครั้งเฉพาะธุรกรรมตั้งแต่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขึ้นไป ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในเอกสารที่คุณจำเป็นต้องใช้ในอนาคตเมื่อคุณต้องการส่งเงินทุนกลับต่างประเทศโดยไม่มีค่าปรับภาษี การส่งเงินลงทุนกลับต่างประเทศและการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศสามารถกระทำได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลักฐานประกอบการโอนเงินนั้น หนึ่งในเอกสารที่จำเป็นจะต้องมี คือ แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือเอกสารการกู้ยืมเงินสกุลต่างประเทศและสัญญากู้ยืมเงิน การส่งเงินทุนกลับต่างประเทศโดยขาดเอกสารที่ถูกต้องจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเงินรายได้และจะต้องนำไปเสียภาษี